PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

PDF Drukuj
Napisany przez Cyprian Sajna   
03 sierpnia 2013

Duchowo Ezoteryczna OkultyzmDuchowo ezoteryczna, zwizana z wiedz tajemn (okultyzmem), przeznaczona jest dla osb, ktrych poznanie Prawdy jest najwyszym pragnieniem. Prawdziwy bowiem ezoteryk (okultysta) stawia sobie za cel odpowied na najistotniejsze pytanie - kim jestem. Droga ezoteryczna, to droga samopoznania, droga wewntrznej eksploracji, to wejcie do labiryntu duszy, wyprawa po wity Graal. To take czsto uciliwe poszukiwania kamienia filozoficznego, ktry zamienia metale nieszlachetne w szlachetne. Droga duchowoci ezoterycznej, okultystycznej, to w kocu Wielkie Dzieo.

Podejmuje si go czowiek, ktry w swoim wntrzu posiada naturaln dz poznania prawd najistotniejszych, tego kim jestemy, dokd zmierzamy, skd przyszlimy, jaki jest cel ycia, czym jest Bg, Kosmos, Czowiek. Czsto na drog okultn wkraczaj osoby wczeniej zakorzenione w religijnym myleniu, bdce wyznawcami jakiej religii. Wwczas ich napdow si jest pragnienie poznania tajemnic boskich, poznanie samego Boga lub zjednoczenie si z nim, ktre wykracza poza zwyky religijny rytualizm.

Jeeli nie posiadasz dzy poznania Prawdy, jeeli nie pragniesz zgbia boskich tajemnic, pozna Boga, poszukiwa odpowiedzi na pytanie "kim jestem", nie masz tak naprawd czego szuka w prawdziwej ezoteryce. Jeeli jeste hobbyst i pasjonatem tajemnic, pragniesz duchowych rozrywek i wrae, relaksu podczas jogi czy medytacji, "duchowego spa", porad lub wrb dotyczcych interesw, relacji damsko-mskich, a moe sam jeste jedynie dostawc takich usug, to wiedz, e daleko Ci do miana Okultysty lub Ezoteryka. Jeste jedynie straganiarzem na ezoterycznym jarmarku. By moe jest to potrzebne, tak jak potrzebne s nowe gadety, ogrki konserwowe, czy brukowana kostka do ogrodu. Ten tekst jednak pragnbym powici prawdziwej ezoteryce i praktycznym podstawom okultystycznego rozwoju.

Omwi j w punktach. Zaczn jednak od przestrg.

Przestrogi na drodze duchowoci ezoterycznej

SEKTY i MISTRZOWIE. Wystrzegaj si wszelkich sekt i grup oraz mistrzw. Nie s oni potrzebni. Owszem, dawaj si zainspirowa przez ludzi mdrych i szlachetnych, przyjmuj nauki od ludzi wiatych, bierz przykad od osb penych duchowego zapau, ale nie daj si zniewoli. Id drog indywidualnego samowtajemniczenia. Zaufaj Bogu (Wyszej Jani), to On moe Ciebie poprowadzi, nie potrzebujesz adnych porednikw.

NARKOTYKI i HALUCYNOGENY. Droga duchowa, to nie droga poszukiwania mocnych wrae. Narkotyczne substancje nie s do niczego Ci potrzebne. Tak jak i wszystkie inne uywki. Jeste naturalnie wyposaony we wszystko co jest potrzebne do samopoznania. Tylko czysty umys moe si przemieni.

MOC EGO. W pewnym momencie moesz poczu, a nawet zdoby w jakiej mierze olbrzymi moc i przewag psychiczn nad innymi. Pamitaj, e to puapka. To istotne, by nie wpad w obsesj potgi, by nie sta si szalonym megalomanem, gdy to automatycznie bdzie oznaczao twj wielki upadek.

DZIWNE PRAKTYKI. Nie angauj si w dziwaczne, podejrzane praktyki i rytuay. One take s zbdne na prawdziwej drodze duchowej. Prdzej przynios tobie szkody, ni faktyczn wiedz duchow. Duchowo ezoteryczna niesie wiele zagroe, nie lkaj si, ale i nie daj si przez nic zniewoli. Zachowaj rozsdek.

ZANIEDBYWANIE OBOWIZKW. Duchowo nie moe nas pochon cakowicie. Raczej niewielu z nas moe pozwoli sobie na oderwanie si od planu fizycznego. Jeeli masz rodzin, on, dzieci, jeeli masz prac, uczysz si, dbaj o to, wykonuj wszelkie obowizki naleycie. Nie moe duchowo sprawi, e zaniedbasz te podstawowe sprawy zewntrzne. Jedno nie przeszkadza drugiemu, wszystko musi mie swoje miejsce. "Zoty rodek" jest jedn z najlepszych i najbardziej praktycznych regu.

Ezoteryczna i okultystyczna praktyka

1. INTENCJA I CEL

Waciw intencj, celem podjcia duchowej, ezoterycznej drogi jest pragnienie samopoznania, odpowiedzi na pytanie "kim jestem", a take dza zgbienia tajemnic boskich, poznania Boga lub, innymi sowy, poznania Prawdy, prawdy, ktra dotyczy podstawowych zagadnie - Boga, Czowieka i Kosmosu. Na pewnym etapie jednake, jeli podejmiesz si duchowej wyprawy, przekonasz si, e to sama DROGA stanowi cel. Niektrzy adepci duchowi stawiaj sobie cel nieco inny - osignicie zbawienia albo stanu owiecenia, wzbicie si na jaki duchowy poziom. Moe i pocztkowo taki cel by suszny, o ile w ramach tej pracy pojawi si praktyka samopoznania i ch zgbienia prawd. Z czasem takie osoby porzuc wyimaginowane pragnienie bycia niemiertelnym herosem.

2. CECHY

Cechy, jakie powinny charakteryzowa kadego adepta okultystycznej drogi, to:

- odwaga, poniewa lk jest naszym najwikszym wrogiem i moe w peni hamowa podejmowanie kolejnych krokw. Nie bj si, zaufaj, e Bg Ci prowadzi, wiedz, e nic zego nie moe Ci si przydarzy. Nie lkaj si te tego, co powiedz inni, jak zareaguj najblisi, nie lkaj si nowej wiedzy, gdy wiedza przynosi moe jedynie wyzwolenie i zrozumienie, to brak wiedzy jest niewol.

- otwarty umys bez ktrego nie sposb wyzwoli si od skostniaych doktryn i wszelkich wpojonych schematw mylowych. Bd otwarty niczym dziecko, ktre poznaje dopiero wiat wok. Nie odrzucaj absolutnie niczego, dopuszczaj kad moliwo (nawet absurdaln, niezgodn z nauk i z rozumem) i badaj wszelkie moliwe perspektywy. Niechaj umys bdzie jak otwarta ksiga, jak czysta karta, chonny. Jednoczenie za, niechaj wszystko bada i niczemu nie zawierza bezgranicznie.

- wiara. Bez wiary w to, e duchowa wyprawa ma sens, a wity Graal/Kamie filozoficzny istnieje (czymkolwiek by by), nie mona poda drog duchow. Bez wiary, gdy wiadomo jest przebudzona, pozostaje jedynie marazm, niech i bezsensowno egzystencji.

- silne ego. Paradoksalnie, do wstpienia na duchow ciek niezbdne jest mocne "ja", silna, uksztatowana psychika. Niezalena od innych, nie skora do emocjonalnego rozbicia. Nie przypadkiem Jezus rozpocz swoje Wielkie Dzieo w wieku okoo lat 30. Brak silnej osobowoci moe by wielk przeszkod, podobnie jak niedojrzao emocjonalna. Zdarza si nawet, e osoby nieuksztatowane, mode, sabe psychicznie pograj si w powane problemy z uwagi na zainteresowanie okultyzmem i ezoteryk. Dlatego warto podejmowa drog stopniowo, maymi krokami, zgodnie z tym jak wewntrznie czujemy.

3. PRZYGOTOWANIE INTELEKTUALNE

Bywaj osoby proste, ktre posiadaj rnego rodzaju zdolnoci i moce. Jasnowidze, uzdrowiciele, wrbici. Jednak ich domen nie jest duchowa wiedza, lecz wrodzona lub wyuczona zdolno. S jak zdolni rzemielnicy. Okultysta przypomina za inyniera, niestrudzonego badacza, naukowca-eksperymentatora. cieka duchowoci ezoterycznej wymaga wic niewtpliwie intelektualnego przygotowania.

Dlatego zaleca si poszerzanie wszelkiego rodzaju wiedzy. Zarwno dotyczcej nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych. Ezoteryk powinien mie szerok wiedz na rne tematy. Dobrze gdy dysponuje cisym umysem, zna i rozumie fundamentalne prawa przyrody, jest obeznany w historii, w zagadnieniach psychologicznych, filozofii. Pogbianie wiedzy przez nauk wieck, czytanie publikacji popularno-naukowych i naukowych, zgbianie praw natury jest istotnym elementem przygotowania okultystycznego.

Czytaj i zdobywaj wiedz.

4. WYOBRANIA I KREATYWNO

Rozwijanie wyobrani i mocy kreatywnych. Sam intelekt to zbyt mao. Mona by bardzo inteligentnym, posiada doskona zdolno do mylenia algorytmicznego i bystry umys, ale gdy brakuje wraliwoci, mylenia intuicyjnego, ciko kroczy ciek duchow.

Wyobrani rozwija mog rnego rodzaju treningi, gry, czy zabawy. Take obcowanie z literatur fantastyczn. Czowiek kroczcy duchow cik, prdzej czy pniej powinien wyzwoli w sobie moc twrcz. Zalenie od swych zdolnoci i wiedzy, dobrze jeli chocia hobbystycznie powici si jakiej dziedzinie sztuki. Moe to by malowanie, pisanie wierszy lub opowiada, tworzenie grafiki, rzebienie, fotografia, muzyka i wszelkie inne aktywnoci artystyczne.

Racjonalny umys poszerzony o wraliwo artystyczn jest doskonaym narzdziem poznania.

5. LEKTURA PISM DUCHOWYCH

Niezwykle istotne jest poznanie tzw. "witych pism". W nich bowiem zawarta jest wiedza duchowa wiata. Mona powiedzie, e oprcz wasnego, wewntrznego dowiadczenia stanowi one gwne rdo poznania, gdy reprezentuj dowiadczenia najwikszych mistykw, mdrcw i filozofw. S te wietn map ludzkiej wiadomoci, drogowskazami dla praktyka duchowej drogi. Dlatego warto rozpocz sw ciek od poznania duchowej spucizny ludzkoci.

Poniej prezentuj umowny kanon lektur podstawowych dla adepta ezoterycznej cieki.

KANON LEKTUR OBOWIZKOWYCH DLA ADEPTA CIEKI EZOTERYCZNEJ DUCHOWOCI

 • Biblia. Stary i Nowy Testament - najwaniejsza duchowa ksiga Tradycji Zachodu i Judaizmu (Picioksig w ST)
 • Bhagavad-Gita - najcenniejsza ksiga hinduizmu (wybrane fragmenty tutaj)
 • Tao Te - Ching (zwana te Daodejing) - Laozi - podstawa taoistycznej myli (wybrane fragmenty tutaj)
 • Dhammapada - klasyka buddyjska
 • Literatura gnostycka: Biblioteka z Nag Hammadi (zwaszcza Ewangelia Tomasza), Hymn o Perle, Poimandres
 • Kybalion - podstawa nauk hermetycznych
 • Rozmylania (do siebie samego) - Marek Aureliusz, esencja nauk stoickich
 • Liber AL vel Legis (Ksiga Prawa) - objawienie Nowego Eonu
 • Siedem Nauk dla Zmarych - C.G. Jung. Psychologia jungowska w formie gnostyckiego traktatu
 • Zalubiny Nieba i Pieka - W. Blake, niezwykle cenny tekst
 • Literatura pikna - "Faust", "Boska komedia", "Raj utracony", "Odyseja", "Iliada", dziea Szekspira i wiele innych wartociowych dramatw, a take powieci
 • Poezja - jak najwicej, zwaszcza "poetw wykltych", epoki romantyzmu, Modej Polski, dekadentyzm, symbolizm, poeci staroytni
 • Poznanie mitw i sag pogaskich - rne opracowania
 • Historia filozofii - W. Tatarkiewicz lub inny podrcznik obejmujcy cae spektrum idei filozoficznych
 • Historia wierze i idei religijnych - M. Eliade lub inne opracowania dotyczce historii religii
 • Magia - prace Eliphasa Leviego, Corneliusa Agrippy i Aleistera Crowleya
 • Okultyzm - prace Bawatskiej, Rudolfa Steinera i Aleistera Crowleya
 • Popularni mdrcy, myliciele i nauczyciele, z ktrych pracami i nauczaniem warto si zapozna: Carl G. Jung, Jiddu Krishnamurti, Osho, Alejandro Jodorowsky, Eckhart Tolle, Nisargadatta Maharaj, Ken Wilber
 • Leksykon Symboli, Herder - przydatne narzdzie

6. MYLENIE SYMBOLICZNE

Lektura duchowych pism, rozbudowana wyobrania i otwarty umys powinny pozwoli na osigniecie mylenia symbolicznego, ktre w naszej duchowej drodze jest niezwykle istotne. Naley bowiem uwolni si od mylenia schematycznego, wpojonego przez wszechobecn indoktrynacj, ktrej podlegamy (koci, szkoa, media). Ezoteryk czytajc tekst, ogldajc film, obserwujc zjawiska przyrody i rne wydarzenia, obserwujc ludzi i samego siebie, widzi wicej i na inny sposb. Zaczyna dostrzega wzajemne powizania, nowe konteksty, widzi te symbolicznie. Dostrzega ukryt tre jaka kryje si pod paszczem zwykego, zmysowego lub intelektualnego odbioru.

By rozwin t umiejtno warto czyta duchowe teksty w sposb jak najbardziej symboliczny, starajc si dociec ukrytych znacze i alegorii. Dobrym wiczeniem jest take wychwytywanie ukrytych treci w filmach, dzieach artystycznych, czy w wydarzeniach, ktre nas dotycz.

7. UWANA OBSERWACJA

Jedn z najistotniejszych duchowych praktyk jest uwana obserwacja. Nieustanne zaangaowanie si w proces wewntrznego postrzegania. Rozwija si to samoczynnie na drodze wgbiania si w siebie. Polega to na obserwowaniu wasnych myli, emocji, uzewntrznienia si wobec samego siebie. Stajemy si zewntrznym obserwatorem swoich wasnych zachowa i myli jakie do nas docieraj. Moemy take doj do takiego oderwania si, e bdziemy niejako z zewntrz patrze na wydarzenia w ktrych bierzemy udzia, na dyskusje z ludmi, sytuacje yciowe, relacje. Zachowanie uwanoci pozwala take na odczytywanie wikszej iloci informacji, odnajdywanie duchowych znacze. Staraj si czyni jak najwicej rzeczy wiadomie.

8. NIEWZRUSZONO I OPANOWANIE

W yciu zdarzaj si rne sytuacje, ktre podnosz poziom emocji. Jedne nas denerwuj, inne wzruszaj. S rzeczy radosne i bolesne. Adept okultystycznej cieki stara si by jak najbardziej niewzruszony wobec wszystkiego co si wydarza. Jest cakowicie opanowany. adna sytuacja nie moe go wyprowadzi z rwnowagi. Jest to niezwykle istotna umiejtno. Staraj si zachowa brak emocji w sytuacjach, ktre normalnie powoduj stan wysokiego poruszenia. Nie zawsze bdzie to oczywicie atwe. Jednake dziki uwanej obserwacji, mona uzewntrzni si wobec swoich emocji, wtedy, gdy stracimy opanowanie. Niewzruszono, tzw. bycie mimo, nie ma prowadzi oczywicie do znieczulicy. Nie o to w tej praktyce chodzi. Celem jest pena kontrola, zaangaowanie wiadomoci, a przede wszystkim zaakceptowanie rzeczywistoci takiej jaka jest, zrozumienie i poznanie. Wielki Mdrzec nie podlega rozpaczy i zaamaniu, ani gupiej euforii radoci. Jest ponad tym.

9. MEDYTACJA

Medytacja, kontemplacja s bardzo cennymi praktykami, ktre niewtpliwie warto stosowa. Wyciszanie umysu, brak myli, bezruch. Pocztkowo istotne jest zachowanie bezruchu przez duszy czas, nastpnie odpowiednie oddychanie, potem koncentracja. Moesz skorzysta z powszechnie dostpnych opisw tej praktyki. Prawdziwa medytacja to bycie nieporuszonym wewntrz huraganu. Bycie biernym obserwatorem. Nie chodzi o to, by sobie pomedytowa od godziny 16 do 17 w rody i pitki dla lepszego samopoczucia. Celem jest bycie pogronym w medytacji. Wykonywanie normalnych czynnoci przy jednoczesnym medytowaniu. Oczywicie mona rozpocz od jaki form regularnej, zdyscyplinowanej praktyki.

Dobrze wyjania to Osho:

10. SNY

Przez sny przemawia Niewiadomo, nasze wewntrzne Krlestwo Boe. Sny s sygnaami, informacjami ubranymi w form jak moe przyj umys. Wiele ze snw odnosi si do naszych lkw, kompleksw, pragnie. Due znaczenie w snach ma seksualno. Wszystko to jednak skada si na bogaty zasb informacji na temat duchowego ycia czowieka, tego co dzieje si w jego wntrzu, co ja przerabia niewiadomie. Sny stanowi wic niezwykle cenny obiekt samopoznania. Analizowanie wasnych snw moe nas doprowadzi do wielkiej wiedzy o nas samych. Warto zapisywa wasne sny, opowiada o nich bliskiej osobie, dziki czemu atwiej bdzie nam zapamitywa je kadej nocy.

Pamitajc i analizujc swoje sny zauwaysz, e odpowiadaj Twojej duchowej drodze, e dziki nim moesz zdoby dobre wskazwki, zrozumie swoje lki, kompleksy.

Istotne jest, by stara si je odbiera przez swj wewntrzny pryzmat. Wikszo osb, zdarze, zjawisk, miejsc bdcych w twoich snach reprezentuj aspekty Twojej duszy/psychiki. Musisz jedynie odkry co konkretnie oznaczaj. Przydatna do tego bdzie wiedza na temat symboli, mona korzysta z powanych, najlepiej psychologicznych opracowa snw, a take wypracowa swoje wasne metody.

11. MAGIA, JOGA, TAROT, ASTROLOGIA, GEMATRIA i inne praktyki duchowe

Duchowo "oferuje" wiele praktyk, ktre mog suy samopoznaniu i duchowej przemianie. Cenne mog by praktyki magiczne, praca z tarotem, praca z liczbami (gematria), joga, astrologia i wszelkie inne.

Kada jednak z tych praktyk ma o tyle warto na duchowej drodze, o ile jest narzdziem twego samopoznania i rozwoju. Dla przykadu, rytuay magiczne mog suy autentycznej przemianie ducha i woli, a mog by bezsensownymi praktykami, ktre szkodz magowi lub jego otoczeniu, tym samym sprowadzajc dusz do upadku i samozniszczenia, a nawet obdu. Tarot moe suy pogbianiu zrozumienia i znacze, a moe by tylko narzdziem zarobku.

Wszystko naley stosowa z umiarem i z zachowaniem rozsdku, cay czas majc na uwadze cel i intencj, ktr omwilimy na pocztku. Praktyki duchowe mog prowadzi do obsesji. Jeli maniakalnie poszukujesz zwizkw liczbowych, daj ju sobie spokj z gematri. Jeli kady dzie musisz zacz od wycignicia tarotowej karty, a kad najbanalniejsz rzecz konsultujesz z ich wyroczni, zastanw si nad sob, to obsesja. Jeli odprawiasz jakie szemrane rytuay magiczne, by zaspokaja swe dze lub z pragnienia zemsty, nic nie zyskasz, zgubisz samego siebie. Niejeden ju odebra sobie ycie lub znalaz si w psychiatryku z powodu obsesyjnej duchowoci.

"Wszystko prbuj, lecz nie wszystko jest poyteczne" to dewiza adepta duchowej cieki.

"Nie lkaj si wcale; nie lkaj si ni ludzi, ni Losu, ni bogw, ni niczego innego. Nie lkaj si pienidzy, ni miechu ludu gupiego, ni adnej innej mocy w niebie, na ziemi lub pod ni." (AL III:17)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 90

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Ewangelia Aquariusa Nowa Era

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Sny, Astrologia, Gematria

Unitarianie, bracia polscy, arianie

Gnostyk

Era Wodnika

Tarot Apokalipsy

Rozwj duchowy ? wiadomo i owiecenie

Bd na bieco z nowociami na Pistis.pl!

Na portalu FACEBOOK mamy rwnie grup GNOZA - POZNANIE DUCHOWE.

Jeeli jeste zainteresowany zgbianiem duchowych tematw moesz poprosi o doczenie:

https://www.facebook.com/groups/gnoza/

Autor i Redaktor Naczelny PISTIS:

Cyprian Sajna

kontakt:

cypriansajna@gmail.com

www.cypriansajna.pl

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowo / ezoteryka / Bg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciski / Andrzej Towiaski / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrzecijastwo / Cyprian Sajna